תנאי שימוש

 • נהלי הרשמה ומסירת מידע אישי
    במסגרת אותם מרכיבים באתר הדורשים מסירת מידע אישי תתבקש/י לספק מספר נתונים אישיים כדוגמת: שם מלא, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני ועוד. נתונים אלה יועברו ויישמרו במאגר המידע של הנהלת האתר. נדגיש כי מסירת הנתונים הנ"ל על ידך אינה מחויבת על פי חוק אולם ללא מסירת הנתונים המוגדרים כ"חובה" לא תוכל/י להשתמש בשירותים המוצעים באתר.

 • מדיניות ניהול מודעות באתר
    הנהלת האתר רשאית לבטל/לשנות/לערוך כל מודעה שנכנסת לאתר, לפי שיקול דעתה. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לא לאשר נוסח שאינו ראוי ו/או אינו עומד בסטנדרטים של האתר. תקנון האתר מאפשר לכל אדם להכניס מודעה אחת בלבד באותו עניין, לערוך ולשנות אותה בכל עת. הנהלת האתר משאירה לעצמה את הזכות לחסום/לבטל כל מודעה שאינה עומדת בכתוב לעיל.

 • פרסום אתרי אינטרנט
    חל איסור לפרסם אתרי אינטרנט באתר בכל דרך שהיא, לא ע"י שם האתר ולא ע"י כתובתו.

 • אבטחת מידע
    הנהלת האתר מאבטחת את המידע המצוי באתר, וברשת מחשביה ככל שהיא נוגעת להפעלת אתר זה, במערכות מתקדמות ביותר. על אף המאמצים והמשאבים המושקעים בכך, הנהלת האתר אינה יכולה להתחייב בפני המשתמשים לכך שלא תתאפשר חדירה לא חוקית למאגרי המידע הכלולים באתרים וברשת המחשבים.

 • הזכות לעיין במידע על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א - 1981 (להלן : "חוק הגנת הפרטיות")
    סעיף 13 לחוק הגנת הפרטיות קובע כי :
  (א)כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא-כוחו שהרשהו בכתב או על ידי אפוטרופסו, במידע שעליו המוחזק במאגר מידע.
  (ב) בעל מאגר מידע יאפשר עיון במידע לפי בקשת אדם כאמור בסעיף קטן (א) ( להלן : "המבקש") בשפה העברית, הערבית או האנגלית".
  סעיף 14 לחוק הגנת הפרטיות קבע כי :
  (א) "אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע , ואם הוא תושב חוץ - למחזיק מאגר המידע, בבקשה לתקן את המידע או למוחקו".
  (ב) הסכים בעל מאגר המידע למלא בקשה כאמור בסעיף קטן )א) יבצע את השינויים הנדרשים במידע שברשותו ויודיע עליהם לכל מי שקיבל ממנו את המידע בתקופה שנקבעה בתקנות.
  (ג) סירב בעל מאגר המידע למלא בקשה כאמור בסעיף קטן (א) יודיע על כך למבקש, באופן ובדרך שנקבעו בתקנות.

  סעיף 15 לחוק הגנת הפרטיות קובע כי : " על סירובו של בעל מאגר מידע לאפשר עיון כאמור בסעיף 13 או בסעיף 13א. ועל הודעת סירוב כאמור בסעיף 14 (ג) , רשאי מבקש המידע לערער לפני בית משפט השלום באופן ובדרך שנקבעו בתקנות".

 • זכויות יוצרים וקניין רוחני
    הנהלת האתר הינה בעלת זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר, ובאתרים הנילויים אליו באופן בלעדי. במסגרת זכויות היוצרים והקניין הרוחני נכללים, בין היתר, עיצובו הגראפי של האתר, מבנה האתר, מרכיביו הצורניים והמהותיים של האתר, הטקסטים המופיעים בו , וכן קבצים ויישומים מכל מין וסוג שהוא. חל איסור מוחלט על העתקה , הפצה, הצגה, פרסום או העברה של הנ"ל או חלק מהם אלא אם ניתנה לכך הסכמת חברת הנהלת האתר מראש ובכתב.

 • השימוש באתר הינו על אחריות המשתמש/ת
    למרות שהנהלת האתר עושה את מירב המאמצים להתאים את האתר לכל משתמש/ת באופן האופטימאלי ביותר הרי שהאתר, מעצם טבעו, הינו אתר המיועד לציבור בכללותו ועל כל המידע המובא בו - לרבות לוחות המודעות המקוונים - עומד לרשות ציבור המשתמשים כמות שהוא . משכך, השימוש באתר - על כל מגוון שירותיו - הינו על אחריותך כמשתמש/ ת בלבד.

 • שליחת דואר
    בהתאם לתיקון מספר 40 לחוק התקשורת (בזק ושידורים) התשמ"ב-1982, סעיף 30א (להלן: "החוק"), הנני מאשר/ת בזה לאתר בוק טרייד (להלן: "המפרסם"), לשלוח אליי ו/או אל מי מטעמי, באמצעות הודעה אלקטרונית ו/או כל אמצעי נוסף ו/או אחר בהתאם לשיקול דעתו של המפרסם, מעת לעת, דבר פרסומת כהגדרתו בחוק.
  בהתאם לחוק, אף לאחר מתן האישור למשלוח דברי פרסומת, הנני רשאי להודיע על סירובי לקבל דברי פרסומת נוספים ו/או אחרים מטעם המפרסם, וזאת באמצעות משלוח הודעה אלקטרונית עם המילה "הסרה" בשורת הנושא אל: info@booktrade.co.il. מובהר לי כי במקרה זה, ייגרעו פרטיי ממערכת המפרסם בתוך 14 ימי עסקים מקבלת ההודעה כאמור, וכמו כן, כי במהלך 14 ימים אלה, ייתכן ואקבל דברי פרסומת ו/או הודעות אחרות מהמפרסם.

 • הפעלתו השוטפת של האתר
    הנהלת האתר אינה מתחייבת להפעיל את האתר במתכונתו הקיימת לפרק זמן מסוים או קבוע. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לערוך כראות עיניה שינויים מבניים ומהותיים באתר, לבטל, להוסיף, לשנות ולעדכן את כל הפונקציות הקיימות בו, בכל עת. הפרעה בפעילותו השוטפת והתקינה של האתר, אגב ביצוע תיקונים, שינויים ושיפורים לא תהווה עילה לכל תביעה, טענה או דרישה מצדך.הנהלת האתר מצדה עושה ותמשיך לעשות את מירב המאמצים על מנת שתוכל לגלוש ולהשתמש באתר באופן שוטף וקבוע אולם היא אינה מתחייבת כי לא יארעו שיבושים, תקלות או הפרעות הכרוכות וקשורות בהפעלת האתר והנילווים להפעלה זו.